Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

Coowea ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อจาก www.coowea.com และช่องทางออนไลน์ของ coowea โดยสินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข

 • เรารับคืน / เปลี่ยนสินค้า ที่ซื้อจากช่องทางจำหน่ายหลักของเราเท่านั้น - official webstore, official facebook page, และ official LINE account
 • สำหรับสินค้าที่ซื้อจากช่องทางอื่น (Shopee) กรุณาติดต่อไปยังช่องทางที่ท่านซื้อมา เพื่อทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า


เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 1. สินค้าทุกชิ้นใช้บริการขนส่งเอกชนเคอรี่ (KERRY) และแฟลช (FLASH) 
 2. สินค้าที่จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าศุลกากร รวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งหมด ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น หลังจากสินค้าได้ออกจากร้านของเราแล้ว
 3. หลังจากลูกค้าได้รับใบสั่งซื้อทางอีเมลแล้ว ทางเราจะเก็บสินค้าไว้ให้ 3 วันนับจากวันที่ได้รับอีเมลสั่งซื้อจากเรา หากลูกค้าไม่ได้ทำการแจ้งโอนเงินใน 3 วัน จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และทางเราขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อเพื่อไม่ให้ลูกค้าท่านอื่นเสียสิทธิ์นะคะ
 4. ความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินที่ผิดพลาด เข้าผิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆเพื่อเป็นการจ่ายค่าสินค้าโดยที่ทางเราไม่ได้รับเงินจำนวนนั้น ทางเราถือว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าสินค้าและถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนเอง
 5. การแจ้งโอนเท็จ การทำให้เข้าใจว่าได้มีการโอนเงินค่าสินค้ามาแล้ว หรือการกระทำใดๆเพื่อให้เข้าใจว่าได้มีการจ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว ทางเราจะถือเป็นความผิดทางอาญาและจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพ
 6. สินค้าจะจัดส่งวันรุ่งขึ้น หลังจากเราได้รับการแจ้งโอนเงินของลูกค้า ตัดยอดทุกวันที่ 17.00 น. เพื่อจัดส่งวันรุ่งขึ้นค่ะ ไม่รวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยใช้เวลาขนส่ง 1-2 วัน สำหรับกรุงเทพฯและ ปริมณฑล ต่างจังหวัดใช้เวลาขนส่ง 2-3 วันตามแต่ระยะทาง
 7. การให้ข้อมูลที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ผิดไว้ แล้วมีผู้อื่นเซ็นต์รับโดยที่สินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ทางเราจะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นกรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางเรา
 8. ในกรณีที่ให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แต่มีการแอบอ้างเซ็นต์รับสินค้าไปแทน ทางเราจะช่วยติดตามพัสดุนั้นให้อย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือส่งสินค้าให้ใหม่ได้
 9. หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเราโดยได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว ทางเราถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการการสั่งซื้อและการเปลี่ยนคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้

เงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ Coowea store ทราบผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ coowea ไลน์ไอดี @coowea อีเมล์ coowea@hotmail.com หรือโทร. 0830387861(ทุกวันไม่มีวันหยุด 09.00-18.00 น.) เพื่อประเมินเบื้องต้นและเตรียมการประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับมายัง Coowea store
 2. Coowea store มีสิทธิ์ปฏิเสธในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดังต่อไปนี้ สินค้าลดราคา และสินค้าที่ถูกระบุไว้ล่วงหน้าว่าสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 3. รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเฉพาะสินค้าที่ส่งกลับมาในสภาพสมบูรณ์ (สินค้าที่ไม่ผ่านการใช้งาน ไม่พบความเสียหายในตัวสินค้า ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้ายังคงอยู่ และบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นยังอยู่ในสภาพเดียวกันกับที่ Coowea store นำส่งให้กับลูกค้า) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ Coowea store กำหนดไว้ รวมถึงต้องไม่เข้าข่ายเงื่อนไขสินค้างดรับเปลี่ยนหรือคืน
 4. รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ขนาด สี เป็นต้น
 5. ต้องส่งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าพร้อมทั้งใบรับประกันสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้า พร้อมกับบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าอย่างครบถ้วน
 6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 7. ในการเปลี่ยนสินค้าลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะสินค้าที่ซื้อไปในราคาปกติเท่านั้น สามารถเปลี่ยนสินค้าได้เพียง 1 ครั้ง กรณีขนาดกระเป๋าไม่พอดีตัวหรือสีไม่ถูกใจ จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเงินค่าสินค้าได้ด้วยเหตุผลอื่น รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่นได้ Coowea store ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินสดค่าสินค้าให้กับลูกค้า หากมีการคืนสินค้าทาง Coowea store จะคืนเป็นคูปองเงินสด (Cash Voucher) ให้กับลูกค้าเท่านั้น โดยคูปองเงินสด (Cash Voucher) จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ Coowea store ดำเนินการเรื่องการคืนสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่

 1. ส่งพัสดุมาที่ Coowea store 8/304 หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ ถนน เพิ่มสิน-วัชรพล แขวงออเงิน  เขตสายไหม กทม. 10220 โดยแนบหลักฐานการสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เมื่อสินค้าถูกส่งกลับมาตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับอีกครั้ง 
 2. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าในการส่งสินค้ามาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า จากนั้นกรุณาแจ้งหมายเลข tracking number ของพัสดุให้กับเรา และทางร้านเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนให้ลูกค้า

ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยนหรือการคืนสินค้า

 1. การเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าทางไปรษณีย์ เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ / ใบเสร็จ พร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์จัดส่งคืนทาง Coowea store แล้ว (การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ) สินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ของ Coowea store หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ Coowea store ได้รับคืนสินค้า เพื่อยืนยันสถานภาพการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โดยการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้กับลูกค้าจะแล้วเสร็จภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ของ Coowea store แจ้งให้กับลูกค้าทราบ 
 2. การเปลี่ยนหรือคืนคูปองเงินสด (Cash Voucher) ให้กับลูกค้า Coowea store ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินสดให้กับลูกค้าทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ
หลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 1. หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
 2. หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินแบบอื่นๆ
เงื่อนไขและรายละเอียดในการคืนเงิน
 1. Coowea storeขอสงวนสิทธิ์คืนเงินสดให้กับลูกค้า Coowea store อาจคืนได้เป็นคูปองเงินสด (Cash Voucher) เท่านั้น โดยคูปองเงินสด (Cash Voucher) ที่ลูกค้าได้รับ จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ Coowea store ดำเนินการ

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้